Nabídky pro školy

                                                        


 Milí pedagogové,

i v roce 2020 jsme pro vás připravili tematické programy určené pro mateřské a základní školy. Naším cílem je zprostředkovat dětem zážitek, který je bude motivovat k zájmu o přírodu a historii. 

Náplň okruhů je volena vždy individuálně podle věkové katergorie žáků a dle Rámcového vzdělávacího programu.
Řídíme se mottem: řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a možná si vzpomenu, zapoj mě a já porozumím.
Máte - li zájem o rezervaci termínu, kontaktujte prosím Ing. Kristýnu Dobiášovou na e - mail program@centrumeden.cz , tel.: 730 898 697,  566 788 403.

Cena prohlídky areálu s průvodcem je 100 Kč/ osoba, bez průvodce 70 Kč/osoba. Pedagogický doprovod má vstupné zdarma.
(Na cenu školních programů nelze uplatňovat další slevy.) 
Parkoviště pro autobusy je před vstupem do areálu. Pokud byste chtěli přijet vlakem, nádraží je vzdálené jen 3 min. chůze od centra.
V areálu je možnost zakoupení suvenýrů.

 


      

 

Zarezervujte se

Sezónní tematické programy

vELIKONOČNÍ PROGRAMy

Tento program bude probíhat pouze v termínu 30. 3 . - 3. 4. 2020

 

Návštěvní zóny: Horácká vesnice
Aktivity
Program je tematicky zaměřen na tradice, zvyky a pověry spojené s obdobím Velikonoc. Návštěvníci si s průvodcem prohlédnou Horáckou vesnici, kde s v jednotlivých chaloupkách seznámíme s významem světských a církevních Velikonoc.
V ceně programu je i tvořivá dílna.
 
Délka programu:
90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků:
jedna skupina maximálně 25 dětí, možnost více skupin
CENA:
100 Kč, učitelský doprovod zdarma

 

vánoční PROGRAMy

Tento program bude probíhat pouze v termínech 7. -11. 12. a 14. - 18. 12. 2020
 
Návštěvní zóny: Horácká vesnice
Aktivity
Program je tematicky zaměřen na advent, zvyky a pověry spojené s obdobím Vánoc. Komentovaná prohlídka probíhá v Horácké vesnici. V ceně programu je i tvořivá dílna.
 
Délka programu:
90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků:
jedna skupina maximálně 25 dětí, možnost více skupin
CENA:
100 Kč, učitelský doprovod zdarma

 

* NOVINKA VHODNÁ PRO MŠ A ZŠ *


Tento program bude probíhat KAŽDÉ PONDĚLÍ V KVĚTNU A ČERVNU.

Návštěvní zóny:

pazderna, tkalcovna, výstava modrotisku, tvořivá dílna

Aktivity: 
Program děti seznámí s přírodními surovinami, které se odedávna používaly k výrobě textilu, a s technologií výroby oděvů jak ji znali naši předkové. Tkadlena Martina Holcrová děti seznámí s prvotním zpracováním rostlinných vláken v pazderně a následným zpracováním živočišného vlákna na kolovratu a tkalcovském stavu v tkalcovně. Dále se dozvíte o nejstarším způsobu potiskování textilu technikou modrotisku (výstava zapůjčena z modrotiskové dílny rodiny Danzingerových z Olešnice). Celý program je zakončen tvořivou dílnou, kde si společně vyrobíte dárek.
Délka programu:
90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků: 
jedna skupina 25 žáků, možnost více skupin
CENA:
100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody, Lidé  kolem nás, Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem, Výtvarná výchova - Uplatňování subjektivity

 

Programy pro MŠ:

1) PŘÍBĚH BYLINKOVÉHO ČAJE

Návštěvní zóny:

Horácká vesnice - pazderna, tkalcovna, babka kořenářka, včelař, hrnčíř, mlýn.

Aktivity: 
Průvodce provede děti výrobou čaje od sběru bylinek až po výrobu hrnečku. U tkalce si vysvětlíme zpracování lnu až po výrobu pytlíku na čaj. U babky kořenářky si povíme, jak správně bylinky v přírodě sbírat a jak je rozlišujeme podle smyslů. Při návštěvě včelaře si představíme proces výroby medu, který si můžete i ochutnat. Abychom si z připravených surovin mohli uvařit čaj, potřebujeme hrneček. S jeho výrobou se seznámíme u hrnčíře. Na závěr bude ve mlýně pro děti připravena dílnička.
Délka programu:
90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků: 
jedna skupina 20 - 25 žáků, možnost více skupin
CENA:
100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody, Lidé  kolem nás, Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem, Výtvarná výchova - Uplatňování subjektivity
2) PUTOVÁNÍ ZA ZVÍŘÁTKY

Návštěvní zóny:

Jízdárna Eden, zvířátka v Horácké vesnici, tvořivá dílna.

 
Aktivity: 
Hlavním cílem tohoto programu je seznámit se s živou přírodou. Navštívíme Jízdárnu Eden, kde si povíme, jakou péči vyžadují koně a děti se na nich svezou. Dále si ukážeme výběhy v Horácké vesnici. Děti si mohou naše domácí zvířátka pohladit a nakrmit. Celý program je završen tvořivou dílnou, kde si společně vyrobíme dárek.
Délka programu:
90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků: 
jedna skupina 20 - 25 žáků, možnost více skupin
CENA:
100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody
Člověk a jeho zdraví
Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem.


PROGRAMY PRO 1. stupeň zŠ (1. - 5. třídy ZŠ) :

3) Od kočího po hrnčíře

Návštěvní zóny: Panské bydlení, Horácká vesnice.
Aktivity: 
V rámci tohoto programu si s dětmi prohlédneme Panské bydlení, kde se seznámíme s povoláním panského kočího.
Poté se přesuneme do Horácké vesnice, kde si v jednotlivých chaloupkách představíme řemesla našich předků. Ukážeme si prvotní zpracování textilních rostlin v pazderně, úpravu vlákna na kolovratu a tkalcovském stavu. Navštívíme i včelaře, u kterého ochutnáme různé druhy medu. Ve mlýně si ukážeme mlýnské kolo a vysvětlíme si princip mletí obilného zrna. Během prohlídky si děti mohou pohladit naše zvířátka a na závěr bude připravena rukodělná dílnička.
 
Délka programu:
90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků:
jedna skupina 25 žáků, možnost více skupin
CENA:
100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví; Lidé a čas, Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem, Výtvarná výchova (Uplatňování subjektivity)
 

 

 

4) PROCHÁZKA RÁJEM

Návštěvní zóny: Jízdárna Eden, Panské bydlení, Horácká vesnice
Aktivity
S dětmi navštívíme jízdárnu, kde se svezou na našich konících. O historii Edenu si potom povíme v Panském bydlení. Poté zavítáme do Horácké vesnice, kde si v jednotlivých chaloupkách představíme různá řemesla typická pro horáckou oblast. V babiččině zahrádce si děti mohou pohladit a nakrmit naše zvířátka.
Program je veden interaktivní formou se zapojením žáků.
 
Délka programu:
120 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků:
jedna skupina maximálně 30 dětí, možnost více skupin
CENA:
100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Člověk a jeho svět - rozmanitost přírody, lidé kolem nás, lidé a čas, člověk a zdraví, člověk a svět práce - práce s drobným materiálem, pěstitelské práce.
 
 


PROGRAMY PRO 2. stupeň zš. (6.- 9.) TŘÍDY ZŠ:

5) Tradiční řemesla

Návštěvní zóny: Horácká vesnice (pazderna, tkalcovna, babka kořenářka, včelař, statek, hrnčíř, mlýnice, mlýn)
Aktivity: 
Ukážeme si prvotní zpracování textilních rostlin v pazderně, zpracování vlákna na kolovratu a tkalcovském stavu v tkalcovně, sušení bylinike u babky kořenářky a u včelaře se seznámíme s různými druhy medů. Dozvíme se o nejčastěji pěstovaných obilninách v dřívějších dobách na statku. U hrnčíře si ukážeme keramické výrobky. Ve mlýně si řekneme, co vše předchází zpracování zrna na mouku. Prohlídku zakončíme na mlýně, kde zrno pomeleme a třída si s sebou odnese pytlík čerstvě namleté mouky.
Délka programu:
120 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků:
jedna skupina 20 - 25 dětí, možnost max. 2 skupin
CENA:
100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Přírodopis - Biologie rostlin, Biologie živočichů. Člověk a svět práce - Práce s technickými materiály. Pěstitelské práce - Chovatelství. Výchova k občanství - Člověk ve spole
 

6) ČTYŘI ŽIVLY - ZÁKLADY EKOLOGIE 

Návštěvní zóny: Ekopavilon.
Aktivity
Ekoprogram nás zavede do Ekopavilonu, kde si projdeme jeho čtyři patra věnovaná živlům.
V patře Země si představíme problematiku trvale udržitelného bydlení, třídění odpadů, rozpadu látek v přírodě a skleníkového efektu.
Druhé patro je věnované ohni a  energii. Objevíme rozdíly mezi běžnou a úspornou domácností.
Patro Voda nám představí koloběh vody na Bystřicku a povíme si o nepostradatelnosti vody pro celý ekosystém. V posledním patře věnovaném živlu Vzduch nastíníme problematiku znečišťování ovzduší. Součástí programu je práce s pracovními listy.
 
Délka programu:
150 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků:
jedna skupina 20 - 25 dětí, ve stejnou dobu je možné provést pouze jednu skupinu
CENA:
100 Kč/osoba, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV
Přírodopis - Biologie rostlin, Země - geosféry; Zeměpis -Atmosféra, Hydrologie, Život na zemi, Fyzika - Energie, Chemie - Druhy vod, Ekologie - Země, Odpady, Voda, Vzduch, Matematika - Slovní úloha z praxeVýtvarná výchova - Uplatňování subjektivity      
 


 

 


 

 

 

  

 

 

letáček ke stažení v pdf


Zpět na přehled programů

Partneři projektu

logo-1.png logo-2.png   Koruna-vysociny-logo-web.png