Nabídky pro školy

                Milí pedagogové,

i v roce 2018 jsme pro vás připravili tematické programy určené pro mateřské a základní školy. Naším cílem je zprostředkovat dětem zážitek, který je bude motivovat k zájmu o přírodu a histoii. 

Náplň okruhů je volena vždy individuálně podle věkové katergorie žáků a dle Rámcového vzdělávací programu. Řídíme se mottem: řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a možná si vzpomenu, zapoj mě a já porozumím.
Máte - li zájem o rezervaci termínu, kontaktujte nás prosím na e - mail vladimir@centrumeden.cz , tel.: 730 898 697,  566 788 403.

Cena prohlídky areálu s průvodcem je 100 Kč/ osoba, bez průvodce 70 Kč/osoba. Pedagogický doprovod má vstupné zdarma. Parkoviště pro autobusy je před vstupem do areálu. Pokud byste chtěli přijet vlakem, nádraží je vzdálené jen 3 min. chůze od centra.
V areálu je možnost zakoupení suvenýrů.

 


      
 

 

Zarezervujte se


Programy pro MŠ:

1) Pohádkový příběh čaje

Návštěvní zóny:

Horácká vesnice - tkalcovna, babka kořenářka, včelař, hrnčíř, mlýn.

Aktivity: 
Pohádková postava provede děti výrobou čaje od sběru bylinek až po výrobu hrnečku. U tkalce si vysvětlíme zpracování lnu až po výrobu pytlíku na čaj. U babky bylinkářky si povíme, jak správně bylinky v přírodě sbírat a jak je rozlišujeme podle smyslů. Při návštěvě včelaře se seznámíme s procesem výroby medu a s hierarchií včel v úlu. Abychom si z připravených surovin mohli uvařit čaj, potřebujeme hrneček, o jehož výrobě se dozvíme u hrnčíře. Na konec se u mlynáře seznámíme s přípravou dobré babiččiny buchty k našemu čaji.
Délka programu:
90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků: 
jedna skupina 20 - 25 dětí, možnost více skupin
CENA:
100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody, Lidé  kolem nás, Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem, Výtvarná výchova - Uplatňování subjektivity
PROGRAMY PRO 1. stupeň zŠ (1. - 5. třídy ZŠ) :
 

3) Příběh půdy

Návštěvní zóny: Panský dvůr - expozice půda, venkovní prostory, laboratoř.
Aktivity: 
Živé organismy se významně podílejí na zvětrávání půdy a na půdotvorných procesech. Mají také nezastupitelnou roli, co se týče úrodnosti půdy. Pokud je půda zdravá a není ovlivněna nežádoucími látkami, rozmanitost je velká a počty mikroorganismů vysoké. Rozmanitost se významně snižuje, pokud je půda znečištěna látkami, které jsou pro mikroorganismy toxické.
Děti se dozví o vzniku půdy, co vše vychází z půdy, kdo v ní žije a co na ní závisí. Podíváme se na půdu  v zahradě a získáme důkazy rozpadu listí, pod lupou si prohlédneme pachatele – živé půdní živočichy. Objevíme různé možnosti kompostováni. Každý žák si odnese zasazená semínka v úrodné půdě.
Délka programu:
90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků:
jedna skupina 25 - 30 dětí, možnost více skupin
CENA:
100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví; Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem, Pěstitelské práce.
 

 

 

5) Voda a život

Návštěvní zóny: Ekopavilon - patro voda, rybníčky, mokřad, laboratoř.
Aktivity: 
Jak důležitá je pro náš každodenní život voda, si většinou uvědomujeme až ve chvíli, kdy třeba jen na krátkou chvíli není dostupná.
 V ekopavilonu si probereme koloběh vody na planetě Zemi, skupenství vody a hospodaření s vodou. Dozvíme se co ovlivňuje kvalitu a čistotu vod v krajině. Prohlédneme si povodí Svratky, model Vírské přehrady a kořenovou filtraci. U našich rybníčku proběhne  praktická část - lovení do sítěk a následné pozorování a poznávání vodních rostlin a živočichů v laboratoři.
 
Délka programu:
90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků: 
jedna skupina max. 30 dětí, možnost více skupin
CENA:
100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Člověk a jeho zdraví; Přírodověda - Rozmanitost přírody, Člověk a příroda, Člověk a lidské výtvory;Vlastivěda - Lidé kolem nás; Místo, kde žijeme;Ekologie - Voda
 

PROGRAMY PRO 2. stupeň zš. (6.- 9.) TŘÍDY ZŠ:


7) tradiční řemesla 

Návštěvní zóny: Horácká vesnice - pazderna, tkadlec, statek, mlýn, mlýnice, políčko u pazderny a statku.
Aktivity
Komentovaná prohlídka proběhne v Horácké vesnici, kde děti seznámíme s řemeslem tkalcovství a mlynářství. Ukážeme si různé druhy textilních rostlin a materiálů, které lze při výrobě textílií použít. (Ukázka zpracování textilních rostlin v pazderně, zpracování vlákna na kolovratu a tkalcovském stavu.) Dozvíme se o nejčastěji pěstovaných obilninách v dřívějších dobách a názorně si je prohlédneme na políčku pod statkem. Ve mlýně si řekneme co vše předchází zpracování zrna na mouku. Prohlídku zakončíme v mlýnici, kde zrno pomeleme a třída si odnese pytlík čerstvě namleté mouky.
 
Délka programu:
90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků:
jedna skupina 20 - 25 dětí, možnost max. 2. skupin
CENA:
100 Kč/osoba, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV
Přírodopis - Biologie rostlin, Biologie živočichů. Člověk a svět práce - Práce s technickými materiály. Pěstitelské práce - Chovatelství. Výchova k občanství - Člověk ve společnosti.


 

Sezónní tematické programy

V tomto roce se můžete také přihlásit na sezónní tematické programy.
Připravený máme Velikonoční a Vánoční program. 
 

 


2) Od rostlinek po zvířata

Návštěvní zóny:

Farma Eden, ovocný sad, babiččina zahrádka, tvořivá dílna.

 
Aktivity: 
Hlavním cílem tohoto programu je seznámit děti s živou přírodou. Společně se podíváme na farmu Eden, kde si prohlédneme místní zvířátka. Povíme si, jakou péči vyžadují koně a děti se na nich svezou. Dále budeme pokračovat do ovocného sadu, kde si přiřadíme různé druhy dřevin k jejich plodům. V babiččině zahrádce si děti mohou pohladit a nakrmit místní domácí zvířátka. Celý program je završen tvořivou dílnou, kde si děti na památku vytvoří dárek z česané vlny.
Délka programu:
90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků: 
jedna skupina 20 - 25 žáků, možnost více skupin
CENA:
100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví; Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem, Pěstitelské práce. 


 

4) Bylinky a bylinkářství

Návštěvní zóny: Horácká vesnice - babka kořenářka, louka ve vesnici, tvořivá dílna.
 
Aktivity
Formou příběhu se seznámíme s řemeslem bylinkářky, jeho historií a tím, co všechno práce obnáší. Dozvíme se o využití a účincích bylinek, které běžně v přírodě nacházíme a vysvětlíme si zásady správného sběru, sušení, uchovávání a zpracování bylin. Na závěr si vyrobíme list do herbáře.
 
Délka programu:
              90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s                          možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra                 Eden
Max. počet žáků:
              jedna skupina 30 žáků
CENA:
100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody, Lidé kolem nás, Člověk a jeho zdraví           
Výtvarná výchova - Uplatňování subjektivity

 

 

 


 

6) procházka rájem

Návštěvní zóny: Farma Eden, panské bydlení, Horácká vesnice - pazderna, tkalcovna, babka kořenářka, včelař, babiččina zahrádka, mlýn. 
Aktivity
Navštívíme farmu Eden, kde se děti svezou na místních konících. Prohlédneme si Panské bydlení a přiblížíme si práci kočího. Poté s dětmi zavítáme do Horácké vesničky, kde si v jednotlivých chaloupkách představíme řemesla. V pazderně a tkalcovně si představíme zpracování lnu ve lněné plátno na oblíbeném příběhu O krtečkovi a kalhotkách. Navštívíme i včelaře, kde pomůžeme najít včelce cestu do úlu. V babiččině zahrádce si děti mohou pohladit a nakrmit místní zvířátka a u mlynáře si ukážeme mlýnské kolo a vysvětlíme princip mletí obilného zrna.    
 
Délka programu:
90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků:
jedna skupina maximálně 30 dětí, možnost více skupin
CENA:
100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Člověk a jeho svět - rozmanitost přírody, lidé kolem nás, lidé a čas, člověk a zdraví, člověk a svět práce - práce s drobným materiálem, pěstitelské práce.
  8) čtyři živly - základy ekologie 

Návštěvní zóny: Ekopavilon.
Aktivity
Ekoprogram nás zavede do Ekopavilonu, kde si projdeme všechna jeho čtyři patra věnovaná živlům. V patře Země si představíme problematiku trvale udržitelného bydlení, třídění odpadů, rozpadu látek v přírodě a skleníkového efektu. Druhé patro věnované ohni a energii si žáci vyzkouší vyrobit vlastními silami elektrickou energii na energokolech a objevíme rozdíly mezi běžnou a úspornou domácností. Patro Voda nám představí koloběh vody na Bystřicku a povíme si o cennosti vody pro celý ekosystém. V posledním patře věnovaném živlu Vzduch nastíníme problematiku znečišťování ovzduší. V rámci programu si uděláme čas i na svačinu.
 
Délka programu:
150 - 180 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků:
jedna skupina 20 - 25 dětí
CENA:
100 Kč/osoba, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV
Přírodopis - Biologie rostlin, Země - geosféry; Zeměpis - Atmosféra, Hydrologie, Život na zemi, Fyzika - Energie; Chemie - Druhy vod; Ekologie - Země, Odpady, Voda, Vzduch, Matematika - Slovní úloha z praxe; Výtvarná výchova - Uplatňování subjektivity      

Zpět na přehled programů

Partneři projektu

logo-1.png logo-2.png   Koruna-vysociny-logo-web.png